Nowy tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody

Opublikowano: wtorek, 28, luty 2017

W dniu 23 grudnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 2134). Nowa wersja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688),

2) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 i 2171),

3) ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 422)

oraz zmiany wynikające z innych przepisów ogłoszonych przed dniem 14 grudnia 2016 r.

Publikacja tekstu jednolitego nie powoduje jakichkolwiek zmian merytorycznych. Jest jedynie zebraniem i uporządkowaniem dokonanych w ostatnim czasie nowelizacji. Jej zadaniem jest ułatwienie codziennej pracy osobom korzystającym z tekstów ustaw.